Opracowanie Warunków Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa - Aktualności

Strona główna » Aktualności » Opracowanie Warunków Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa (2020-12-21)

Opracowanie Warunków Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa

Podgląd
WARUNKI KRAJOWEGO PROGRAMU WSPARCIA PSZCZELARSTWA
 
Zgodnie z aktualnie opublikowanymi wytycznymi w „Warunkach ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu Wsparcie rynku produktów pszczelich w latach 2020/2022” odbiorca końcowy może ubiegać się o refundację wyłącznie w ramach jednej organizacji pszczelarskiej. W przypadku wykrycia. Że dany odbiorca końcowy korzysta z pomocy w ramach kilku podmiotów uprawnionych, KOWR nie uzna dla niego refundacji wnioskowanych przez te podmioty oraz zostanie on wykluczony z udziału w mechanizmie na okres 3 lat, licząc od roku następującego po roku, w którym dany projekt był realizowany. Podstawą do rozliczenia dotacji jest stan pni w pasiece pszczelarza z 30 września w roku składania projektu.
Kierunki wsparcia nie uległy zmianie. Gotowy wniosek można odebrać u Prezesa swojego Koła.
 
1.    Zakup sprzęty pszczelarskiego
Końcowym odbiorcą pomocy może być jedynie pszczelarz, który ma co najmniej 10 rodzin pszczelich, pod warunkiem, że zakupiony sprzęt nie był podmiotem dofinansowania w ramach innych programów wsparcia. Refundacji podlegać będą wyłącznie koszty zakupionego fabrycznie nowego sprzętu pszczelarskiego, w tym uli wszystkich typów lub ich elementów. Maksymalny poziom refundacji to 60% ceny netto zakupu w jednym sezonie, przy założeniu, że kwota ta nie przekroczy iloczynu 70 zł i posiadanej liczby rodzin pszczelich i nie będzie wyższa niż 12 000 zł. Odbiorca końcowy jest zobowiązany do zakupu sprzętu za własne środki. Oferty dostępne są na stronach internetowych producentów. Termin realizacji do 30 czerwca 2021 r.
 
2.    Zakup leków do zwalczania warrozy
Zgodnie z wytycznymi KOWR możliwe jest refundowanie leków do zwalczania warrozy dopuszczonych do obrotu na terenie RP oraz środków ekologicznych. Refundacja zakupu leków następuje zawsze od rzeczywistych kosztów z potrąceniem lub dodaniem różnic wynikających z wpłaty. Refundacja do 90% faktycznych kosztów zakupu leków netto. Terminrealizacji do 30 czerwca 2021 r.
 
3.    Zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej
Końcowym odbiorcą pomocy może być producent produktów pszczelich, który posiada co najmniej:
  • 25 rodzin pszczelich – przy zakupie lawet, wag pasiecznych, urządzeń dźwigowych do załadunku i rozładunku uli,
  • 150 rodzin pszczelich – przy zakupie ładowarek, mini ładowarek oraz wózków dźwigowych do załadunku i rozładunku uli.
Poziom refundacji do 60% ceny netto zakupu, przy założeniu, że kwota ta nie przekroczy kwoty wynikającej z:
  • Iloczynu 70 zł i posiadanej liczby rodzin pszczelich i nie będzie wyższa niż 12 000 zł - w przypadku zakupu wag pasiecznych i urządzeń dźwigowych do załadunku i rozładunku uli,
  • Iloczynu 100 zł i posiadanej liczby rodzin pszczelich i nie będzie wyższa niż 30 000 zł – w przypadku zakupu ładowarek i mini ładowarek oraz innych wózków samojezdnych do załadunku i rozładunku uli.
Odbiorca końcowy – pszczelarz jest zobowiązany do zakupu sprzętu pszczelarskiego określonego za własne środki. Termin realizacji do 30 czerwca 2021 r. maksymalna wysokość pomocy przekazanej jednemu pszczelarzowi w ramach tego działania, łącznie nie może przekroczyć kwot w/w w okresie trwania KPWP (tj. łącznie w sezonach 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022).

4.    Zakup matek o odkładów
Matki mogą być zakupione z Pasiek Hodowlanych zgłoszonych do KPWP. Ceny na matki i odkłady u różnych producentów nie są jednakowe. Rozliczenie końcowe nastąpi o faktycznie poniesione koszty. Pszczelarz w danym sezonie nie może otrzymać więcej matek, pakietów lub odkładów pszczelich łącznie, niż 50% liczby posiadanych przez niego rodzin pszczelich. Pszczelarz ubiegający się o refundację pakietów i odkładów w danym sezonie nie może otrzymać ich łącznie więcej niż 20% liczby posiadanych przez niego rodzin pszczelich. Poziom refundacji do 70% kosztów netto. Termin realizacji maksymalnie do 15 lipca 2021 r.
 
5.    Badania jakości miodu
Refundacją objete są koszty poniesione na wykonanie: analiz parametrów jakościowych miodu, określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu (Dz. U. z 2003 r. Nr 181 poz. 1773 ze zm.), oraz analizy pyłkowej miodu. Koszty refundowane do 100% kwoty netto. Termin realizacji do 15 lipca 2021 r.
 
Opracował: Piotr Mrówka
 

 
2020-12-21 / MK