O nas: Statut

Strona główna / O nas / Statut

Statut

STATUT WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU PSZCZELARZY W WARSZAWIE

1. Nazwa, siedziba i teren działania

§ 1
Związek jest stowarzyszeniem w rozumieniu prawa o stowarzyszeniach (ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach Dz. U. z dnia 31 lipca 2001 r. Nr 79 poz.855 z późniejszymi zmianami) i nosi nazwę Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Warszawie zwany w dalszym ciągu statutu WZP.
 
§ 2
 1. WZP posiada osobowość prawną.
 2. WZP używa pieczątki okrągłej z rysunkiem matki pszczelej w środku z napisem w otoku "Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Warszawie".
§ 3
Siedzibą WZP jest miasto stołeczne Warszawa.
 
§ 4
Terenem działania jest obszar województwa mazowieckiego. Dopuszcza się zakres działania WZP i współpracę z organizacjami zajmującymi się szeroko rozumianym pszczelarstwem na obszarze całego kraju i poza granicami Państwa Polskiego.
 
§ 5
WZP może być członkiem Polskiego Związku Pszczelarskiego. Może  również przystępować do innych organizacji społecznych, społeczno-gospodarczych oraz ich zrzeszeń o ile ich działalność wiąże się ze statutową działalnością WZP.
 
2. Nazwa, siedziba i teren działania
 
 
§ 6
Celem działania WZP jest inicjowanie i prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie pszczelarstwa zawodowego i amatorskiego, w szczególności rozwijanie i doskonalenie hodowli i chowu pszczół, grup producentów produktów pszczelich i specjalistycznych sekcji związanych z pszczelarstwem np. leczeniem, itensyfikacją produkcji, utrzymywaniem gatunków owadów. Zapewnienie odpowiedniego zapylenia roślin polowych i sadowniczych, ochrona naturalnego środowiska i krzewienia wiedzy pszczelarskiej wśród społeczeństwa.
 
§ 7
Cele i zadania określone w § 6 osiąga się przez:
 1. Udzielanie wszechstronnej pomocy terenowym kołom pszczelarzy zrzeszonych w WZP w pracach organizacyjnych mających na celu zbiorowy zbyt produktów pszczelich i zaopatrzenie się w środki produkcji pasiecznej, a w szczególności pasze dla pszczół, lekarstwa, sprzęt pasieczny, materiał genetyczny w postaci matek pszczelich - hodowlanych, gatunków pszczół chronionych, odnawiania pogłowia itp.
 2. Udzielenia wszechstronnej pomocy sekcjom - osobom fizycznym lub prawnym będącymi członkami WZP i wykonującymi zadania na rzecz WZP.
 3. Współdziałanie z administracją państwową, samorządową i innymi organizacjami w zakresie ochrony rozwoju pszczelarstwa oraz naturalnego środowiska przyrodniczego. W szczególności w zakresie ochrony przed chorobami i zatruciami. Współdziałanie w zakresie kontroli stanu zagrożenia i likwidacji szkód z nimi związanych.
 4. Współdziałanie z jednostkami gospodarki rolnej i leśnej, ochrony środowiska i innych w zakresie racjonalnego wykorzystania i powiększania bazy poużytkowej oraz utrzymania i ochrony istniejącego pogłowia pszczół. Inicjowanie w/w aparatu państwowego oraz członków WZP w zakresie chowu i hodowli pszczół, racjonalnego wykorzystania bazy poużytkowej. Utrzymania ciągłości pożytków w sezonie i walorów mikroklimatycznych regionów.
 5. Promowanie ważkiej roli pszczół jako czynnika plonotwórczego.
 6. Promowanie stosowania produktów pszczelich w żywieniu, profilaktyce i leczeniu.
 7. Uczestnictwo i organizowanie szkoleń i spotkań tematycznych, kiermaszy itp.
 
§ 8
WZP reprezentuje interesy swoich członków pszczelarzy kół i sekcji wobec władz państwowych, samorządu terytorialnego, zrzeszeń, organizacji społęcznych i gospodarczych.
 
§ 9
WZP występuje z wnioskiem o nadanie odznaczeń i nagród państwowych, branżowych i regionalnych osobom zasłużonym dla rozwoju pszczelarstwa.
 
§ 10
Członkowie WZP i członkowskie organizacje związkowe zrzeszone w WZP mogą wykonywać zadania oraz czynności niezbędne do realizacji zamierzeń i zadań zarządu WZP oraz zalecane przez administrację państwową i samorządową oraz inne.
 
§ 11
WZP czuwa nad przestrzeganiem etyki pszczelarskiej i krzewieniem samopocy koleżeńskiej.
 
§ 12
WZP współdziała w opracowywaniu aktów normatywnych, prawnych, uchwał i decyzji władz mających znaczenie dla ochrony zdrowotnej, utrzymania i rozwoju pszczelarstwa.
 
3. Struktura organizacyjna WZP
 
§ 13
WZP składa się z ogniw:
 1. Ogniwami organizacyjnymi WZP są:
 • dzielnicowe, miejskie, powiatowe, gminne lub rejonowe koła pszczelarzy,
 • dyskusyjne kluby pszczelarzy,
 • sekcje - koła lub jednostki gospodarki państwowej, osoby fizyczne lub prawne, pszczelarz rolnik, przedsiębiorca, których działalność jest ściśle związana z pszczelarstwem posiadająca własne cele i programy działania i jest merytorycznie określona np. hodowcy matek, producenci i przetwórcy produktów pszczelich, grupy producenckie, grupy pszczelarzy zawodowych, zakłady doświadczalne, zakłady naukowo badawcze, laboratoria kontroli produktów pszczelich i usługowe placówki weterynaryjne, laboratoria weterynaryjne. Placówki szkolno-oświatowe, transportowe, handlu detalicznego, hurtowego środków pszczelarzy i inne których działalność na rzecz WZP zostanie uruchomiona w ramach umowy z WZP lub już istnieje i jest ściśle związana z pszczelarstwem.
 1. Ogniwa organizacyjne używają do użytku wewnętrznego WZP - pieczęci podłużnych z napisem "Wojewódzki Związek Pszczelarzy w warszawie" oraz nazwą ogniwa WZP.
 
§ 14
 1. Na terenech administracyjnych państwa podstawowym ogniwem organizacyjnym WZP jest:
 • Koło pszczelarzy,
 • Sekcja jest członkiem wspierającym działania WZP.
 1. Koło pszczelarzy może być zorganizowane przy początkowej liczbie co najmniej 10 członków, a organem uprawnionym do powołania koła jest zarząd WZP.
 2. Siedzibę koła ustala walne zebranie członków koła.
 3. Ogniwa organizacyjne wymienione w § 13 występujące jako ogniwo WZP muszą uzyskać pisemne zezwolenie Zarządu WZP na użycie pieczęci ognowa WZP w przypadku użycia pieczęci na dokumentach zewnętrznych.
 4. W ramach wspólnych działań koła pszczelarzy i sekcje działają w opraciu o statut WZP i regulaminy uchwalone przez walne zebranie WZP. Wszystkie działania natury gospodarczej, dotyczace wspólnych działań z zarządem WZP wymagają zawarcia umów pisemnych.
 5. Ogniwa nie są reprezentantami WZP w zakresie podejmowania zobowiązań w szczególności zobowiązań prawnych.
 6. Reprezentanci i członkowie sekcji mogą pozostawać członkami innego koła pszczelarzy zrzeszonych w WZP.
 7. Reprezentant koła działa w oparciu o statut WZP.
 8. Reprezentantem koła jest prezes koła lub wskazany przez niego członek zarządu koła.
 
§ 15
Władzami koła pszczelarzy są:
 1. Walne zebranie członków koła,
 2. Zarząd koła składający się z 3 do 7 członków, w tym prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika,
 3. Komisja rewizyjna składająca się z 3 do 5 członków.
 
§ 16
 1. Walne zebranie sprawozdawcze członków koła odbywa się raz do roku.
 2. Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbywa się co cztery lata.
 3. Wybory zarządu koła, komisji rewizyjnej i delegatów na zebrania WZP odbywają się w głosowaniu tajnym. Kadencja organów koła trwa cztery lata.
 4. Zarząd koła i komisja rewizujna konstytuują się zaraz po wyborze.
 5. Walne zebranie członków koła jest protokółowane. Odpis protokołu przekazywany jest do wiadomości zarządu WZP.
 6. Uchwały walnego zebrania członków koła zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 7. W razie braku połowy uprawnionych do głosowania, walne zebranie członków koła może odbyć się w drugim terminie - w tym samym dniu pół godziny później. Głosowanie odbywa się wówczas bez względu na ilość obecnych. Klauzula o drugim terminie powinna być zamieszczona w zawiadomieniu o walnym zebraniu członków koła.
 8. Głosowanie przeprowadza się jawnie, jednakże na żądanie co najmniej 1/4 obecnych członków koła przeprowadza się głosowanie tajne.
 9. Uchwałę o skreśleniu  z listy członków podejmuje się w głosowaniu tajnym.
 10. W razie ustąpienia, zawieszenia w czynnościach lub śmierci któregoś z członków zarządu koła, komisji rewizyjnej lub delegatów - w jego miejsce wchodzi zastępca w kolejności liczby uzyskanych głosów.
 
§ 17
Władzami sekcji będącej członkiem WZP może być od 1 do 3 reprezentantów zarządu delegowanych do współpracy przez organizację będącą członkiem WZP zaleca się podział funkcji jak przedstawiony w § 15.
 
§ 18
Dla realizacji zadań statutowych ogniwa organizacyjne WZP podejmują współpracę z właściwymi terenowo lub pokrewnymi branżowo jednostkami, organizacjami i zrzeszeniami społeczno-zawodowymi lub gospodarczymi.
 
§ 19
Plany pracy ogniw WZP w zakresie współpracy istotnej dla WZP są potwierdzane umowami z Zarządem WZP. WZP opiera swoją działalność na społecznej pracy ogółu członków zrzeszonych w ogniwach Związku. Dla wykonywania zadań statutowych Zarząd Związku zatrudnia pracowników na podstawie umów o pracę lub innych umów zgodnie z zasadami prawa. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników określa oddzielny regulamin pracy biura. Zarząd może zatrudnić członka Zarządu Związku ustalając zakres jego obowiązków i zasady wynagradzania. Zatrudnienie członka Zarządu na czas określony trwa nie dłużej niż do zakończenia kadencji władz Związku.
 
§ 20
Zarząd WZP sprawuje bieżący nadzór i kontrolę nad działalnością ogniw organizacyjnych. W szczególności jest uprawniony do:
 1. Udzielania ogniwom organizacyjnym wytycznych i wskazówek w sprawach realizacji statutowych zadań i uchwał walnego zebrania delegatów WZP oraz do kontroli ich wykonania.
 2. Wglądu do wszelkich dokumentów i ksiąg ogniw organizacyjnych, dokonywania kontroli rejestracji wpisów i notatek w sprawach objętych porozumieniami i umowami.
 3. Zawieszenia w prawach członkowskich członka lub zarządu koła jeżeli działa na szkodę Związku lub w rażący sposób wykracza przeciwko zasadom statutu lub etyki pszczelarskiej.
 4. Zawieszenia w pracach członkowskich sekcji lub zarządu sekcji jeżeli działa na szkodę Związku lub w rażący sposób wykracza przeciwko zasadom statutu lub etyki pszczelarskiej.
 5. W przypadku zawieszenia w czynnościach zarządu koła, sekcji - Zarząd WZP powołuje tymczasowy zarząd koła, sekcji w składzie do trzech członków którego zadaniem jest:
 • przejęcie i prowadzenie agend zawieszonego zarządu do czasu wyboru nowego,
 • zwołanie walnego zebrania członków koła celem dokonania wyboru nowego zarządu w terminie uzgodnionym z Zarządem WZP, nie później niż przed upływem trzech miesięcy od daty uchwały zawieszającej,
 • w przypadku sekcji walne zebranie zwołuje zarząd WZP, nie później niż przed upływem trzech miesięcy od daty uchwały zawieszającej.
4. Członkowie, ich prawa i obowiązki
 
§ 21
 1. Członkowie WZP mogą być zwyczajni, honorowi i wspierający.
 2. Zwyczajnymi członkami mogą być osoby fizyczne, które podpisały deklarację członkowską i uzyskały zgodę Zarządu WZP na przyjęcie w poczet członków.
 3. O przyjęciu i wykreśleniu członka zwyczajnego decyduje w formie uchwały Zarząd WZP.
 4. Honorowymi członkami WZP mogą być osoby fizyczne, które przez swoją działalność położyły szczególne zasługi dla pszczelarstwa.
 5. Tytuł honorowego członka nadaje walne zebranie delegatów WZP na wniosek Zarządu.
 6. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne (instytucje), które przez swoją działalność położyły szczególne zasługi dla pszczelarstwa.
 7. Tytuł członka wspierającego nadaje walne zebranie delegatów WZP.
 
§ 22
Członek zwyczajny WZP ma prawo:
 1. Brać bezpośredni udział z głosem decydującym w walnym zebraniu koła oraz zebraniu innego ogniwa organizacyjnego, którego jest członkiem.
 2. Wybierać i być wybieranym do władz ogniw organizacyjnych WZP oraz wybierać swoich delegatów i wybieranym do władz WZP.
 3. Korzystać ze świadczeń i pomocy WZP.
 4. Korzystać ze świadczeń i usług organizacji i zrzeszeń do których należy WZP i innych ogniw zrzeszonych w WZP.
 5. Do władz WZP nie mogą być wybierane osoby pozostające w stosunku pracy ze Związkiem.
 
§ 23
Członek zwyczajny WZP jest zobowiązany:
 1. Stosować się do postanowień statutu i uchwały WZP.
 2. Brać udział w pracach WZP, ogniw organizacyjnych i dążyć do realizacji zadań Związku.
 3. Terminowo ponosić świadczenia ustalone przez walne zebranie delegatów WZP i walne zebranie członków koła.
 4. Brać udział w zebraniach i zajęciach szkoleniowych.
 
 
§ 24
Członek honorowy korzysta ze wszystkich uprawnień i świadczeń WZP. Zwolniony jest z obowiązku płacenia świadczeń na rzecz Związku.
 
§ 25
Członkostwo WZP traci się przez:
 1. Wykreślenie listy członków koła decyzją Zarządu WZP lub koła pszczelarzy na skutek nie płacenia składek członkowskich przez dwa lata.
 2. Wystąpienie z WZP wyrażone na piśmie.
 3. W wyniku prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego WZP o wykluczeniu.
 4. Wykluczenie na mocy uchwały Zarządu WZP (odpowiednio zarząd koła, sekcji) za działalność na szkodę WZP odpowiednio koła lub sekcji.
 
§ 26
 1. Od decyzji zarządu koła o skreśłeniu z listy członków służy odwołanie do walnego zebrania członków koła, a decyzji o wykluczeniu sekcji WZP do walnego zebrania delegatów WZP. Termin wniesienia odwołania wynosi 30 dni od daty doręczenia decyzji.
 2. Od orzeczenia sądu koleżeńskiego o wykluczeniu służy odwołanie do walnego zebrania delegatów WZP.
 3. Rozstrzygnięcia organów odwoławczych są ostateczne.
 4. W przypadku zawieszenia w prawach członkowskich, członek WZP nie korzysta z praw wymienionych w § 22. Jednakże może on wziąć udział w walnym zebraniu dycydującym o jego prawach członkowskich. W razie nie przybycia na zebranie bez usprawiedliwienia decyzje zapadają pod nieobecność zainteresowanego.
 5. Członek zawieszony w prawach członkowskich powinien wywiązywać się z obowiązków określonych § 23.
 6. Członek wykluczony ze Związku może być ponownie przyjęty tylko przez Zarząd WZP.
 7. Decyzje o zawieszeniu i wykluczeniu są sporządzane na piśmie i wymagają uzasadnienia. O ich treści niezwłocznie zawiadamia się WZP.
 
 
5. Władze WZP
 
 
§ 27
Władzami WZP są:
 1. Walne zebranie delegatów stanowiące najwyższą władzę WZP.
 2. Zarząd WZP.
 3. Komisja Rewizyjna.
 4. Sąd Koleżeński.
Kadencja Zarządu, Komiski Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego jak również kadencja władz ogniw organizacyjnych Związku trwa 4 lata. Osoby powołane drogą wyboru do władz WZP wykonują swe funkcje honorowo (bezpłatnie).
 
§ 28
 1. Walne zebrania delegatów są zwyczajne i nadzwyczajne. Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze zwołuje się raz na 4 lata.
 2. Zwyczajne walne zebrania delegatów są sprawozdawcze i sprawozdawczo-wyborcze.
 3. Zwyczajne walne zebrania delegat zwołuje Zarząd WZP z własnej inicjatywy raz w roku.
 4. Zebranie nadzwyczajne zwołuje się:
 • na wniosek Zarządu,
 • na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 • na pisemnie żądanie złożone przez co najmniej 1/3 delegatów,
 • na żądanie władzy rejestracyjnej.
 1. Nadzwyczajne walne zebranie delegatów powinno być zwołane nie później niż w ciągu czterech tygodni od otrzymania żądania.
 2. O terminie, miejscu obrad i porządku dziennym zwyczajnego i nadzwyczajnego walnego zebrania delegatów, delegaci powinni być powiadomieni co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem.
 3. Walne zebranie delegatów dokonuje każdorazowo wyboru przewodniczącego, jego zastępcy i dwóch sekretarzy oraz przyjmuje porządek dzienny i regulamin obrad.
 
§ 29
W walnym zebraniu delegatów biorą udział z głosem decydującym:
 • Członkowie honorowi WZP,
 • Wybrani za zebraniach delegaci kół w stosunku jeden delegat na każdą rozpoczętą liczbę 10 członków koła, jednak nie mniej niż 2 delegatów z koła,
 • Reprezentanci sekcji w stosunku jeden delegat na jedną sekcję oraz prezesi kół.
Uczestniczący w zebraniach delegatów członkowie wspierający, przedstawiciele organizacji współpracujących z WZP nie będące członkiem WZP i inne osoby zaproszone biorą udział z głosem doradczym.
Uchwały walnego zebrania delegatów zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
W razie braku połowy uprawnionych do głosowania walne zebranie delegatów może odbyć się w drugim terminie - w tym samym dniu pół godziny później. Głosowanie odbywa się wówczas bez względu na liczbę obecnych. Klauzala o drugim terminie powinna być zamieszczona w zawiadomieniu o walnym zebraniu delegatów.
Głosowania przeprowadza się jawnie, jednakże na żądanie co najmniej 1/4 obecnych delegatów przeprowadza się głosowanie tajne.
Uchwałę o wykluczeniu członka ze związku podejmuje się w głosowaniu tajnym.
 
§ 30
Do kompetencji walnego zebrania delegatów WZP należy:
 • Uchwalanie i zmiana statutu WZP oraz regulaminów Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i regulaminu kół,
 • Zatwierdzanie programu / planu / pracy i preliminarza budżetowego WZP,
 • Wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz udzielanie zarządowi absolutorium,
 • Wybór delegatów na walne zebranie PZP,
 • Uchwalenie wysokości i terminów płatności wpisowego, składek i innych świadczeń członkowskich na rzecz WZP,
 • Ustalanie zasad podziału składek i innych wpływów między ogniwami organizacyjnymi Związku,
 • Decydowanie o nabyciu lub sprzedaży / zbyciu / majątku ruchomego i nieruchomego i innych praw majątkowych WZP,
 • Ustalenie najwyższej sumy zobowiązań WZP,
 • Podejmowanie uchwał w celu realizacji statutowych zadań WZP,
 • Podejmowanie uchwał o przystąpieniu WZP do innych organizacji i zrzeszeń,
 • Raportowanie odwołań członków,
 • Nadawanie tytułu honorowego członka WZP,
 • Podjęcie uchwały o rozwiązaniu lub przekształceniu WZP i przeznaczeniu jego majątku,
 • Nadanie tytułu członka wspierającego.
 
§ 31
Obrady walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego delegatów powinny być protokołowane, a odpis protokołu przesłany w terminie 1 miesiąca od daty zebrania do władzy rejestracyjnej.
 
§ 32
Zarząd WZP:
 1. Zarząd składa się z 7 członków i 3 zastępców wybranych przez walne zebranie delegatów.
 2. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa i skarbnika - stanowiących Prezydium Zarządu.
 3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po wyborze, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wyboru.
 4. W razie ustąpienia, zawieszenia w czynnościach lub śmierci członka zarządu - wchodzi na jego miejsce zastępca w kolejności ustalonej przy wyborze.
 5. Członkowie ustępującego Zarządu mogą być wybrani ponownie.
 6. Zebranie Zarządu zwołuje prezes lub wiceprezes w zależności od potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.
 7. Z posiedzeń Zarządu i Prezydium Zarządu sporządza się protokół.
 8. Uchwały Zarządu i Prezydium Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania. Do podjęcia prawomocnych uchwał potrzebna jest obecność co najmniej 4 członków Zarządu lub odpowiednio 3 członków Prezydium Zarządu.
 9. Zarząd WZP działa kolegialnie w oparciu o statut. Członkowie Zarządu mogą występować na zewnątrz tylko na podstawie uchwał Zarządu, powinni jednak na najbliższym zebraniu Zarządu lub Prezydium Zarządu zdać sprawozdanie z dokonanych czynności.
 
 
§ 33
Do kompetencji Zarządu WZP należy:
 1. Reprezentować WZP wobec władz, sądów, instytucji, organizacji i osób trzecich.
 2. Kierowanie działanością WZP zgodnie ze statutem i uchwałami walnego zebrania delegatów.
 3. Opracowanie projektów planów działalności i preliminarzy budżetowych WZP oraz opracowywanie projektów regulaminów organizacyjnych WZP.
 4. Przygotowywanie walnych zebrań delegatów WZP.
 5. Delegowanie przedstawicieli do organizacji i zrzeszeń których WZP jest członkiem lub z którymi współpracuje.
 6. Decydowanie w sprawach angażowania, zwalniania i awansowania pracowników WZP.
 7. Wykonywanie uchwał walnego zebrania delegatów WZP oraz podejmowanie innych zadań wynikających ze statutu, a nie zastrzeżonych do kompetencji i innych władz WZP.
 8. Sprawowanie bieżącej kontroli i nadzoru nad działalnością ogniw organizacyjnych WZP.
 
§ 34
 1. Wszelkie umowy i zobowiązania w imieniu WZP podpisuje pod pieczęcią prezes lub wiceprezes i skarbnik Zarządu, a w sprawach finansowych prezes lub wiceprezes i skarbnik Zarządu.
 2. Zarząd może upoważnić kierownika biura WZP do podpisywania bieżącej korespondencji z wyjątkiem korespondencji do władz oraz organów nadzorczych oraz niosących ze sobą zobowiązania prawne.
 
§ 35
 1. Komisja Rewizyjna WZP składa się z trzech członków i dwóch zastępców.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona przewodniczącego.
 3. Zebrania Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący co najmniej dwa razy w roku.
 4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności trzech członków Komisji, a w razie obecności tylko dwóch członków - jednomyślnie.
 5. Ustępujący członkowie Komisji Rewizyjnej mogą być wybrani ponownie.
 6. W razie ustąpienia, zawieszenia w czynnościach lub śmierci członka Komisji Rewizyjnej - w jego miejsce wchodzi  zastępca w kolejności liczby uzyskanych głosów.
 
§ 36
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 1. Kontrola działalności rzeczowej i gospodarczo-finansowej WZP.
 2. Składanie wolnemu zebraniu delegatów sprawozdań ze swych ustaleń oraz stawianie wniosków w sprawie udzielania absolutorium ustępującemu zarządowi.
 3. Żądanie zwołania zebrania Zarządu oraz zwołania  nadzwyczajnego zebrania delegatów WZP, jeżeli w wyniku swej działalności Komisja uzna to za konieczne.
 
 
§ 37
Zarząd WZP jest obowiązany powiadomić  przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej o terminach posiedzeń Zarządu. Przewodniczący Komisji lub wyznaczony przez niego członek Komisji Rewizyjnej może brać udział w zebraniach Zarządu z głosem doradczym.
 
§ 38
Komisja Rewizyjna ma prawo żądać od Zarządu i jego poszczególnych członków wyjaśnień w sprawach dotyczących działalności rzeczowej i gospodarczo-finansowej WZP.
 
§ 39
Komisja Rewizyjna działa kolegialnie. Komisja może też zlecić wykonanie poszczególnych czynności kontrolnych delegowanemu członkowi Komisji Rewizyjnej.
W wyjątkowych wypadkach na wniosek Komisji Rewizyjnej Zarząd WZP powinien zlecić dokonanie określonych czynności biegłemu.
 
§ 40
 1. Sąd Koleżeński WZP składa się z trzech członków i dwóch zastępców.
 2. Sąd Koleżeński powołany jest do rozstrzygnięcia sporów między członkami WZP w zakresie działalności w Związku oraz do rozpoznawania spraw o naruszenie etyki pszczelarskiej.
 3. Sąd Koleżeński działa na podstawie regulaminu zatwierdzonemu przez walne zebranie delegatów WZP.
 4. Sąd Koleżeński może podjąć decyzję o wykluczeniu ze związku członka WZP.
 5. Uchwały Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności trzech członków sądu, a w razie obecności tylko dwóch członków - jenomyślnie.
 6. W razie ustąpienia, zawieszenia w czynnościach lub śmierci członka Sądu Koleżeńskiego - w jego miejsce wchodzi zastępca w kolejności liczby uzyskanych głosów.
 
 
6. Fundusze i majątek WZP

§ 41
Fundusze WZP powstają:
 1. Ze składek i opłat członkowskich (wpisowe, składki i opłaty członkowskie, składki produkcyjne, opłaty za usługi i inne wynikające ze statutowej działalności WZP).
 2. Z dotacji państwowych i organizacji gospodarczych, zapisów, darowizn, subwencji.
 3. Z dochodów wynikających z umów.
 4. Do czasu zatwierdzenia preliminarza budżetowego na dany rok kalendarzowy Zarząd WZP uprawniony jest do wydatkowania w tym roku w każdym miesiącu 1/12 kwoty wydatków budżetowych, zatwierdzonych w preliminarzu budżetowym roku ubiegłego.
 5. Majątek WZP oraz operacje finansowe WZP powinny być ewidencjonowane w księgowości, za prowadzenie której odpowiedzialność ponosi księgowy oraz skarbnik z tytułu nadania.
 
7. Postanowienia końcowe

§ 42
 1. Statut niniejszy może być zmieniony przez walne zebranie delegatów WZP większością 2/3 głosów oddanych przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. W razie braku kworum określonego w ust. 1 podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu może nastąpić dopiero na następnym walnym zebraniu delegatów.
 3. Na tym zebraniu, uchwały w przedmiocie zmiany statutu zapadają prawomocnie większością 2/3 głosów obecnych, uprawnionych do głosowania delegatów - bez względu na kworum.
 4. Uchwała walnego zebrania delegatów w sprawie zmiany statutu wymaga dla swej ważności zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.
 
§ 43
 1. Rozwiązanie WZP może nastąpić na podstawie uchwały podjętej na nadzwyczajnym walnym zebraniu delegatów, wyłącznie w tym celu zwołanym, większością 3/4 głosów oddanych przy obecności co najmniej 2/3 delegatów uprawnionych do głosowania.
 2. Przepisy § 42 ust. 1 i 2 mają w tym przypadku odpowiednie zastosowanie.
 3. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu WZP następuje jego likwidacja przez komisję likwidacyjną, wybraną przez walne zebranie, które podjęło uchwałę o rozwiązaniu WZP.
 4. O przeznaczeniu majątku pozostałego po likwidacji WZP decyduje walne zebranie, które podejmuje uchwałę o rozwiązaniu.
 5. Uchwała podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.